• LockedAway.pl - Centrum Kryzysowe WordPress
 • Kontakt z biurem: +48 570 701 701
Open

Regulamin

Regulamin

GŁÓWNY REGULAMIN USŁUG SERWISU lockedaway.pl

Regulamin - lockedaway.pl

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Technika Reklamy Sp. z o.o. ustala niniejszym regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
 2. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa:
  a) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
  b) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;
  c) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
  d) tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
 3. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej lockedaway.pl w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i wydrukowanie. Każdy może zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu

§ 2 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu zawarte poniżej terminy będą miały następujące znaczenie:

 1. Usługodawca - Technika Reklamy Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Agrestowa 20/1, 44-100 Gliwice zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000671792, NIP: 6312669437, REGON: 366981968
 2. Usługobiorca – każdy, kto korzysta z usług lub w jakikolwiek inny, zgodny z prawem sposób korzysta ze stron www udostępnianych przez Usługodawcę, w szczególności z serwisu
 3. serwis – system stron www udostępniony na serwerze internetowym pod adresem: lockedaway.pl stanowiący zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki graficzne oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami
 4. usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną
 5. świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonanie usług świadczonych bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne
 6. system teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne
 7. środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną

§ 3 Rodzaje i zakres Usług

Usługodawca świadczy drogą elektroniczną następujące Usługi:

 • Security & Firewall WordPress - Bezpieczeństwo / Pakiet zabezpieczeń stron i sklepów internetowych opartych na silniku WordPress.
 • Update WordPress & Plugin - Aktualizacja / Pakiet aktualizacji stron i sklepów internetowych opartych na silniku WordPress.
 • Help Desk WordPress - Administracja / Pakiet administracji stron i sklepów internetowych opartych na silniku WordPress.

Każdy rodzaj usługi oferowany przez spółkę wymaga zapoznania się z osobnym regulaminem dla każdej z usług:

 • Security & Firewall WordPress - Bezpieczeństwo / Regulamin: https://lockedaway.pl/regulamin-uslugi-bezpieczenstwo/
 • Update WordPress & Plugin - Aktualizacja / Regulamin: https://lockedaway.pl/regulamin-uslugi-aktualizacji/
 • Help Desk WordPress - Administracja / Regulamin: https://lockedaway.pl/regulamin-help-desk-wordpress/

§ 4 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca

 1. W celu prawidłowego korzystania z serwisu wymagane jest zainstalowanie przeglądarki internetowej:
  a) Internet Explorer 9+;
  b) Chrome 33+ lub
  c) Mozilla Firefox 27+ lub
  d) Opera 12.1+lub
  e) Safari 3+.
 2. W przeglądarce internetowej wymagane jest włączenie obsługi JavaScript oraz umożliwienie dopisywania plików cookies.

§ 5 Warunki świadczenia usług, zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Do zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną dochodzi poprzez rozpoczęcie przez Usługobiorcę korzystania z danej usługi. Korzystanie przez Usługobiorcę z danej usługi odbywa się na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 2. Realizując swój obowiązek określony w art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług związane jest z przesyłaniem danych przy pomocy publicznej sieci Internet, w związku z czym obarczone jest ryzykiem charakterystycznym dla sieci Internet.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia serwisu. W razie otrzymania przez Usługodawcę zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Usługobiorcę, Usługodawca może uniemożliwić dostęp do tych danych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Usługobiorcy za szkody powstałe w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej.
 4. Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z danej usługi. W przypadku opuszczenia przez Usługobiorcę serwisu, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron.

§ 6 Polityka Prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców jest Usługodawca.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz postanowieniach Regulaminu.
 3. Usługodawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 4. Usługobiorcom przysługuje prawo:
  a) dostępu do swoich danych osobowych udostępnionych w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych w drodze komunikacji z Usługodawcą;
  b) dostępu do zapytań oraz wniosków kierowanych za pośrednictwem Formularza informacyjnego, Wniosku o rozłożenie na raty, a także konwersacji prowadzonej poprzez Czat z doradcą
  c) żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa, w tym celu należy wysłać pismo, listem poleconym, na adres siedziby Usługodawcy wskazany w §2 pkt. a) Regulaminu; d) sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, w tym celu należy wysłać pismo, listem poleconym, na adres siedziby Usługodawcy wskazany w § 2 pkt a) Regulaminu.
 5. Po zakończeniu korzystania z usług przez Usługobiorcę, Usługodawca nie będzie przetwarzać danych osobowych wymienionych w ust. 6, za wyjątkiem tych danych, które są: dopuszczone do przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub umowy, niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług.

§ 7 Postępowanie reklamacyjne w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących świadczonych usług.
 2. Reklamacje należy składać pisemnie, listem poleconym na adres siedziby Usługodawcy wskazany w § 2 pkt. a) Regulaminu
 3. Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Usługodawcę.
 4. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Usługobiorca oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem i akceptuje go w całości. Korzystanie ze strony internetowej lockedaway.pl jest możliwe tylko w przypadku akceptacji niniejszego regulaminu.
 2. Usługodawca ma prawo zablokować dostęp do serwisu lub jego części z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z serwisu, lub wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Usługobiorcę lub Usługodawcę.
 3. Usługodawca jest uprawniony do dokonywania:
  a) zmian danych zawartych w ramach serwisu
  b) zmian parametrów technicznych serwisu
  c) czasowego lub stałego ograniczenia dostępności serwisu całkowitego wycofania serwisu o czym powinien poinformować Usługodawcę poprzez zamieszczenie stosownych informacji w ramach stron serwisu.
 4. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają możliwości powoływania się przez Usługobiorców będących konsumentami na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także innych obowiązujących przepisów prawa.
 6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 02 września 2019 roku.